Vedtægter for Danske Motorjournalister

§ 1 Klubbens navn er Danske Motorjournalister.

§ 2 Klubbens formål er at være samordnende organ for medlemmernes fælles interesser.

§3 Som medlemmer kan optages motorjournalister, der fortrinsvis er medlemmer af Dansk Journalistforbund eller andre pressekort-udstedende organisationer, og som ikke er ansat i motorbranchen. Ansøgninger skal forinden godkendelse offentliggøres overfor foreningens medlemmer med mulighed for indsigelse fra medlemmernes side. Bestyrelsen er klubbens optagelsesnævn.

§4 Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, to næstformænd samt kasserer og sekretær. Formanden vælges for en etårig periode, mens øvrige medlemmer vælges for en toårig periode: Formanden, næstformænd (øst) og kassereren er på valg i ulige årstal, og i lige årstal er formanden, næstformand (vest) og sekretæren på valg. Bestyrelsen holder møde efter behov. Dog mindst en gang hvert år.

§5 Klubbens sekretariat varetager de løbende kontakter internt/eksternt og fører de nødvendige protokoller i forbindelse med årsmøde etc.

§6 Klubbens årlige kåring af »Årets bil i Danmark« ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen varetager det praktiske arbejde med tilrettelæggelsen og afviklingen af kåringen såvel som de fornødne foranstaltninger omkring den ceremonielle del af kåringen. Den årlige kåring afvikles efter de retningslinier, der er fastlagt i særlige statutter for kåring af “Årets Bil i Danmark”.
De kan findes her

§7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Sådanne udvalg ledes normalt af et bestyrelsesmedlem og udvalget kan iværksætte særlige arrangementer.

§8 Kassereren varetager klubbens løbende forretninger i samråd med bestyrelsen. Kassereren udarbejder halvårsbalance til bestyrelsen, som endvidere skal have det reviderede regnskab forelagt inden årsmødet.

§9 Revisoren foretager forud for hvert årsmøde revision af regnskabet, før det forelægges til godkendelse. Revisoren vælges på årsmødet og for et år ad gangen.

§ 10 Suppleanterne, to i alt, tiltræder såfremt medlemmer af bestyrelsenudtræder af klubben eller af anden årsag ikke fortsat kan varetage deres hverv. Suppleanterne vælges på årsmødet og for et år ad gangen.

§ 11 Årsmødet er klubbens øverste myndighed. Det holdes normalt i forbindelse med kåringen af “Årets bil i Danmark«. Forinden offentliggøres en dagsorden overfor samtlige medlemmer senest 28 dage før årsmødet (Rettidig offentliggørelse på klubbens hjemmeside anses for at opfylde dette krav).

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 21 dage før årsmødet.

Vedtægtsændringer skal for at være gyldige vedtages på årsmødet og bekræftes ved en urafstemning senest to måneder efter årsmødet. Beslutningen gælder ved almindeligt stemmeflertal.

En evt. opløsning af klubben kræver 3/4 stemmeflertal på årsmødet, samt at 3/4 af medlemmerne stemmer herfor ved en urafstemning. Stemmeret på årsmødet har medlemmer, der har betalt kontingent for det kalenderår, hvori årsmødet finder sted.

Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. På årsmødet kan ethvert medlem foruden egen stemme afgive indtil to andre stemmer ved skriftlige fuldmagter, som afleveres til dirigenten ved årsmødets begyndelse.

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes, såfremt bestyrelsen eller fem medlemmer kræver det.

Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassererens beretning og forelæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder kontingentfastsættelse.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg ifølge vedtægterne:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Revisor
To suppleanter
7. Eventuelt.

§ 12 Kontingentåret følger kalenderåret, og kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af februar. Er det ikke sket, pålægges der et ekstra gebyr på 10 pct. af årskontingentet. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt inden 1. maj, slettes medlemmet automatisk af medlemslisten. Genoptagelse kan ske ved en nyvurdering af medlemskabet.

§ 13 Regnskabsåret går fra 1/7 til 30/6.

§ 14 Klubben skal være uafhængig af kommercielle interesser.

§ 15 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som skader danske motorjournalisters anseelse i skrift, ord eller handling – eller på anden måde optræder ukollegialt – eller ikke længere opfylder optagelseskriteriet. Eksklusionen kan prøves ved en urafstemning og bliver ugyldig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne stemmer imod eksklusionen.

Vedtaget på MKDs årsmøde
Kongensbro Kro den 9. november 2000
Finn Knudstrup
Formand

Ændringer vedr. §13 vedtaget 22. august 2018
Navneændring vedtaget 23. januar 2019

Skriv et svar